Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Ρύθμιση οφειλών "τρέχει" στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης


Τα χρέη τους προς το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης μπορούν να ρυθμίσουν όσοι έχουν με τον δήμο ανοιχτούς λογαριασμούς…

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης, στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της  παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4071/12, ανακοινώνει τη ρύθµιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), έως τις 29-2-2012.
Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθµιση, οι τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση της Κ.Υ.Α. ήτοι 07.10.2012.

Συγκεκριµένα:

Α. Στη ρύθµιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα.

Β. Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

i)οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,

ii)οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α' 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθµιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήµατος

Γ. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν:

- εφάπαξ µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ή

- σε µηνιαίες δόσεις µε ποσοστιαία απαλλαγή από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, ανάλογη µε τον αριθµό των δόσεων.

∆. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ε. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τµήµα εσόδων του ∆ήµου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Πασχαλίδου Αικατερίνη, τηλ. 2313 313653)
πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου