Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (προσλήψεις για κοινωφελή εργασία)


Η ΑΡΣΙΣ

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2.13008/οικ.62992/22/05/2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνολικά εκατόν δέκα έξι (116) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δήμος Θεσσαλονίκης (Δημοτικές Ενότητες) Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α - Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δήμος Θεσσαλονίκης (Δημοτικές Ενότητες) Θεσσαλονίκη, ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο παραπάνω αριθμός ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της τελευταίας καταχώρισης στον τοπικό τύπο (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την 1 έως και τις 10 Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν, πληροφορίες, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην παρακάτω διεύθυνση: Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, ΤΚ. 54630 β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arsis.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ε) στις ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων.

Ανακοίνωση Κεντρικού Τομέα

Περίληψη Προκήρυξης Κεντρικού Τομέα


Έντυπο αίτησης

Οδηγίες συμπλήρωσης

Έντυπο ένστασης

Έντυπο αποδοχής θέσης
πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου