Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Πρόσληψη 232 ανέργων στη Θεσσαλονίκη


Η ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων Δικαιούχος στο πλαίσιο της πράξης
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Θεσσαλονίκης - Πολεοδομικός Τομέας Θεσσαλονίκης Πλην Δήμου Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτ.: 2.13009/οικ.6.2993/22/05/2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους Δήμους Κορδελιού Ευόσμου, Παύλου Μελά, και Καλαμαριάς.

Υποβολή αιτήσεων από την 01 / 08 / 2012 μέχρι και τις 10 / 08 / 2012


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Με την υπ' αριθμ.  ΚΟΧ  109.202Α/ 01 / 2012 Ανακοίνωση, την πρόσληψη διακοσίων τριάντα δύο (232) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης Πλην Δήμου Θεσσαλονίκης,


Ο χρόνος απασχόλησης του κάθε ωφελούμενου θα είναι διάρκειας πέντε (5) έως δέκα (10) μηνών σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο κάθε ωφελούμενος θα εργάζεται πενθήμερο (5 ημέρες) με πλήρη ή μερική απασχόληση και οι αποδοχές του θα ανέρχονται στο ποσό των 25€ ημερησίως κι έως 625€ μηνιαίως αναλόγως τροποποιημένες για τη μερική απασχόληση, ενώ οι ασφαλιστικές του εισφορές θα καλυφθούν από το ειδικό πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η παρούσα πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 8, «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της υπ' αριθμόν ΚΟΧ 109.202Α / 01 / 2012 Ανακοίνωσης σε τοπική ημερήσια εφημερίδα και συγκεκριμένα από την 01 / 08 / 2012 μέχρι και τις 10 / 08 / 2012 καταληκτική ημερομηνία. Η διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ. 109.202Α / 01 / 2012 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου: ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.30 - 16.30).


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση: ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, ΤΚ. 54630 β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arsis.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (http://www.asep.gr/), ε) στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου, Πυθαγόρα και Μαβίλη γωνία (κοντά στο ΙΚΑ Ευόσμου και στο τέρμα των λεωφορείων της Μενεμένης, τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2310 55 8505) στ) στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, Καραολή και Δημημτρίου 1 (ισόγειο), Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη, Ώρες: 08.00-13.00, στ) στο Δήμο Καλαμαριάς, Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρα, 3ος όροφος, Γραφείο Προγραμματισμού, Τηλ. 2313 314 072 ή -023,  η) στις διαθέσιμες ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων.  ).
Σχετικά αρχεία:

Τεύχος Προκήρυξης
Αίτηση υποψηφίου ωφελουμένου
πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου